Эрдэм шинжилгээ гадаад харилцаа

1 НШЭНТ-ийн Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны албаны “НАСувилахуй” төрөлжсөн мэргэшлийн 2018 оны сургалтын тайлан
2 НШЭНТ-ийн СЭШГХА-ны 2017 онд НАСувилахуй төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын тайлан
3 НШЭНТ-ийн СЭШГХА-ны Сургалтын албанаас 2016 онд НАСувилахуй төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын тайлан