Ёс зүйн хэсгийн хороо

1 2019 оны жилийн эцсийн тайлан
2 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйн хорооны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
3 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ
4 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ