Ёс зүйн хэсгийн хороо

1 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйн хорооны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
2 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ
3 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ