Дотоод хяналт шалгалт

1 ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2 НИЙСЛЭЛИЙН ШҮД, ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ