Чанарын алба

1 НИЙСЛЭЛИЙН ШҮД, ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ТАЙЛАН
2 2019 оны жилийн эцэс тайлан
3 ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
4 ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
5 СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
6 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗААВАР
7 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, эмнэлзүйн эрсдэлийг үнэлэх , бууруулах төлөвлөгөө болорвсруулах аргачлал
8 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛДАА ЗӨРЧЛИЙГ БҮРТГЭХ МЭДЭЭЛЭХ ЗААВАР
9 НШЭНТӨВ чанарын багийн үйл ажиллагаа
10 НШЭНТ-ийн 2017 оны үзлэгийн хүлээгдлийн хугацаа
11 “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙГ НИЙГЭМ ХАМТ ОЛОНД ТҮШИГЛЭН СЭРГЭЭН ЗАСАХ ”ТЭГШ ДҮҮРЭН” ХӨТӨЛБӨР ”-ИЙН ТАЙЛАН
12 “ЭРҮҮЛ НАСЖИЛТ, НАСТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАЙЛАН
13 НИЙСЛЭЛИЙН ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТӨВИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
14 НИЙСЛЭЛИЙН ШҮД ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТӨВИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
15 ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
16 НШЭНТ-ийн 2017 оны 2-р улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ
17 ЧАНАРЫН АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ