Дотоод хяналт шалгалт

Дотоод хяналт шалгалт (2)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ААНБ-ын дотоод хяналт шалгалт)

2011 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр                     Улаанбаатар хот                       Дугаар 311

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4- т заасныг үндэслэн Монгол

Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам” -ыг хавсралт ѐсоор баталсугай.

2. Төрийн хяналт шалгалты

н тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д заасны дагуу харьяа байгууллага, аж ахуйн нэгж, өөрийн аппаратад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмыг батлан мөрдүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

3. Аж ахуйн нэгж, байг

ууллагын дотоод хяналт шалгалт хариуцсан

ажилтнуудыг Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо болон холбогдох

мэргэжлийн холбоодтой хамтран нэгдсэн сургалтад хамруулах ажлыг зохион

байгуулахыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (Р.Содхүү)

Get connected with Us

Мэдээллийг шуурхай авахыг хүсвэл

Санал болгох

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %